Rollebeskrivelser

Rollebeskrivelser SIF Fotball

Mange oppgaver skal løses, og ulike roller skal fylles for at fotballklubben skal fungere.

Roller utenfor styret vil være:

TRENERANSVARLIG

Klubbens treneransvarlig har et spesielt viktig arbeidsfelt i klubben. Han/hun har det overordnede ansvaret for at treningen i klubbens ulike årsklasser gjennomføres på en god måte, og i henhold til sportsplanen. Følgende oppgaver ligger under treneransvarlig

– Ansvar for oppfølging av hospiteringsordninger.

– Ansvar for oppfølging av lagene i klubben, både treningsledelse og kampledelse.

– Medlem av sportslig utvalg.

– Ansvarlig for trenerforum: årshjul, innkalling og gjennomføring.

– Informere om kretsens trenerkurs.

Retningslinjene fra NFF Trøndelag sier at treneransvarliges viktigste oppgave er å være på treningsfeltet, som aktiv observatør og sparringspartner for lagets trenere. Rollen krever god fotballfaglig kompetanse. Viktigst er imidlertid evnen være en god veileder, med solid verdigrunnlag, som kan skape entusiasme blant trenerne.

FIKS-ANSVARLIG

Fiksansvarlig i klubben har som hovedoppgave å vedlikeholde og melde inn klubb og laginfo i Fotballens Informasjons og KommunikasjonsSystem – FIKS

– Registrere nye personer, roller, spillere og gir nødvendig opplærling i bruken av FIKS.

– Registering av spillere, hvor dupplettkontroll blir brukt

– Opplærling av klubbrukere i hvordan man bruker kamprapport og resultatregistrering

– Opplærling av klubbrukere i godkjenning av overganger dersom kompetansen er der hos klubbadmin.

– Følge opp og bistå klubbrukerne, hvis registering (har vært litt problemer tidligere pga ulike typer nettlesere) og kamprapporter ikke blir levert el registrert.

– Administrere klubbopplysninger ved behov.

– Administrere klubbens anlegg ved behov mot krets som må foreta justeringer i systemet

– Sender ut informasjon til lagene om når fristene for påmelding til sesongen er og følger opp at disse blir overholdt.

– Informere i februar hvert år på trenere/lagleder/styremøte på hva FIKS er og hvilke lag som skal bruke det.

– Sender ut info til alle trenere/lagledere når kampene for sesongen ligger ute til gjennomsyn før sesongstart.

– FIKS ansvarlig melder på alle klubbens lag i serien og godkjenner påmeldingene.

– Melder av lag til serien innen fristen, hvis det viser seg at det er nødvendig.

– FIKS ansvarlig melder på yngre lag til Bendit cup, samt andre turneringer som krever FIKSpåmelding

– Påser at alle lagene har hovednavn og evt et lags navn i serien.

– Melder på antilag, der det er behov

– Bistår og henviser videre, hvis noen trenere/lagledere er usikker på hvilket nivå de skal melde på laget i kommende sesong

– Aktivisere og passivisere forsikringer på spillere

– Flytting av kamper i barnefotball i FIKS

– Foreta endringer på personer og roller etter bl.a årsmøte

– Rydde og holde orden på lagsporteføljen

DOMMERANSVARLIG

Dommeransvarlig har ansvar for oppfølging av klubbens dommere. For oss er det viktig at vi også for dommergjerningene tenker “flest mulig, lengst mulig”. Bare på den måten kan vi bygge en grunnstamme av dommere som også kan dømme på klubbens øverste nivå og høyere for de med rett ambisjonsnivå.

Arbeidsoppgaver:

– 30. juni skaffe til veie kursholder for gjennomføring av klubbkurs for rekruttering av dommere til de yngre årsklasser (+12 år).

– 10. august gjennomføre sammen med kursholder et oppstartskurs for rekruttdommere til miniserie (+12 år)

– 15. august oppdatere lister over tilgjengelige dommere i Sverresborg fotball i høstsesongen.

– 15. august informere lagledere og trenere om viktigheten av å fordele dommeroppgavene på flest mulig.

– 10. januar sørge for påmelding av interesserte klubbdommere til kretsen dommerrekruttering (+ 15 år)

– 01. mars oppdatere lister over tilgjengelige dommere for Sverresborg fotball i vårsesongen.

– 01. mars informere lagledere og trenere om viktigheten av å fordele dommeroppgavene på flest mulig.

REKRUTTERINGSANSVARLIG

Rekrutteringsansvarlig har som mål å øke interessen for å starte med fotball i Sverresborg IF. Målgruppen er alle aldre, men primært er det de som skal starte i 1. klasse på Åsveien skole

Arbeidsoppgaver:

– Samarbeide med Sverresborg IF om aktivitetsdagen på våren.

– Samarbeide med sportsligutvalg som har ansvaret for oppstartsdag. Lage invitasjon til oppstartsdagfor 1. klasse, som deles ut på Åsveien skole i løpet av første skoleuke på høsten.

– Koordinere det praktiske ved oppstart av 1. klassingene.

– Rekrutteringsansvarlig skal alltid tenke mulighet for rekruttering i alle klubbens arrangement.

FAIRPLAY-ANSVARLIG

Fairplay-ansvarlig skal ha det overordnede ansvaret for verdiarbeidet i klubben, og sørge for at idrettens verdier er godt synlige.

Dette gjelder alt fra skilting av anlegget, til å bidra til at våre holdninger og verdier ligger til grunn for all aktivitet.

Oppgaver:

– Sørge for at fairplay holdninger er godt synlige på klubbhus og bane.

– Sørge for kampvert vester og beskrivelser av hva kampvertens rolle er.

– Delta på minimum ett årlig lagledermøte for å informere om fairplay og kampvert.

– Kontaktperson opp mot kretsen ift fairplay

– Utarbeide materiell/aktivitet og avholde fairplay-undervisning på Meråkersamling.

– Rapportere på minimum ett styremøte pr år, og ellers hvis det skulle komme saker det bør informeres om.

Lagt til av