SIFs historie

Forarbeide i anledning start av fotballklubb på Stavne


Utskrift fra stiftelsesprotokollen
Det har vært på tale blant ungdommene på Stavne å stifte en fotballklubb og det ble
mere aktuelt da Byåsen I.L. på generalforsamling den 17.l0.3l besluttet å melde sitt B-
og eventuelt C-lag ut av Sør Trøndelag Fotballkrets.
Da B.I.L.’s B-lag praktisk talt utelukkende besto av gutter fra Stavne og disse nu ble
«ledige» er det klart at viljen og evnen til å starte egen klubb er tilstede.
Den 23.10.31 blev et møte i den anledning holdt hos Robert Jonassen.
Tilstede var følgende interesserte: P. Johansen, Waldemar Hansen, Bjarne Kulvik,
Robert Jonassen og Ole Meland. Her blev det enstemmig besluttet at man skulle
forsøke å stifte en klubb.

Referat fra det konstituerende møte på Stavne Samvirkelags sal lørdag 30. oktober
1931 kl. 16.00:

Omtrent 20 personer samt en del gutter var møtt frem da møtet begynte kl. 16.30 med
innledende tale av Robert Jonassen. Den begynte med et tilbakeblikk og en redegjørel-
se for situasjonen, samt planer for fremtiden, mest trening, økonomi og kontingents-
pørsmålet.

Til slutt kom han med en inntrengende oppfordring om å støtte klubben.
Etter Jonassens redegjørelse foretok man medlemstegning på to lister, ca. 18
medlemmer tegnet seg. Derpå igangsattes skrangling (kollekt) til dekning av leie av
lokalet. Etter innsamlingen ble det drøftet hva klubbens navn skulle være. Man gikk til
avstemming over 3 forslag:

Stavne Sportsklubb, Stavne Ballklubb, Stavne Idrettsforening. Med 12 stemmer ble
klubbens navn: Stavne Idrettsforening.
Robert Jonassen erklærte foreningen for stiftet og man gikk over til valg av styre.
Styret fikk følgende sammensetning :
Formann: Robert Jonassen
Viceformann: Waldemar Hansen
Sekretær: Ole Meland
Kasserer: Ivar Kristiansen
Materialforv.: Peder Johansen.

Ved valg av suppleanter til styre ble følgende valgt:
1 .suppleant: Trygve Pettersen
2. suppleant: Odd Bye.

Etter valgene holdt det valgte styre et styremøte for å fastsette det videre program.
Man ble enige om å velge en lovkomite og et finansutvalg. Lovkomiteen ble pålagt å
legge frem sin innstilling til lover på generalforsamlingen som ble vedtatt holdt den 15.
november .

Styret ble enige om en kontingent på kr. 0,50 pr. mnd. Det ble antydet at arbeidsledig
ungdom skulle fritas for å betale kontingent.

Lovkomite: T. Pettersen, W. Hansen og O. Meland.
Festkomite og finansutvalg: Det fremkom forslag om at styret, samt dets 2 supp-
leanter velges . Dette forslaget ble så vedtatt.
Etter en del diskusjon om tiltak for å skaffe penger i kassen, og om klubbfarver, ble
møtet hevet. Ved møtets avslutning hadde ytterligere 5 medlemmer tegnet seg.
Medlemstallet etter det konstituerende møte var 23 medlemmer. Styret vedtok å
holde sitt første styremøte søndag l . november og lovkomiteen besluttet å tre sammen
til møte mandag 2. november

Lagt til av