Årsmøte Sverresborg IF Håndball – 19. mai

Til alle medlemmer i Sverresborg IF Håndball. 

Vi ønsker primært å avholde Årsmøtet fysisk men har ikke funnet egnede lokaler til dette pt og møtet avholdes derfor elektronisk. Hvis det åpner seg en mulighet for fysisk møte vil det bli gitt beskjed senest mandag 18. mai. 

Påmelding til deltagelse (for mottagelse av link til møtet) sendes: handball@sverresborg-if.no.

Viser til tidligere innkalling til årsmøte og saksliste til møtet er:

Årsmøtet skal: 

 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 
 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden. 
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
 6. Behandle forslag og saker. 
 7. Fastsette medlemskontigent og aktivitetsavgift 
 8. Vedta idrettslagets budsjett. 
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
 10. Foreta følgende valg: 
  • a) Leder og nestleder 
  • b) Øvrige styremedlemmer og evt. varamedlemmer i henhold til lov for SIF Håndball 
  • c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9 
  • d) To revisorer 
  • e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
  • representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
  • f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem 

Alle vedlegg og dokumenter i tilknytning til Årsmøtets saksliste kan sendes pr. epost til medlemmer i Sverresborg IF Håndball ved skriftlig henvendelse til handball@sverresborg-if.no

Årsberetning for Sverresborg IF Håndball 2019 kan sendes pr. epost til medlemmer i Sverresborg IF Håndball ved skriftlig henvendelse til handball@sverresborg-if.no

Velkommen!

Med vennlig hilsenstyret i Sverresborg IF Håndball

Lagt til av

©2024 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.