Varsling

Her finner du ett sett med rutiner som omhandler det å varsle om mobbing, trakassering, uønsket adferd blant spillere, trenere eller foreldre.

Varslingsrutiner SIF håndball

Varslingsrutinene er inspirert av ressursmateriell fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU) og Idrettforbundets brosjyre om Seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Hva er varsling?

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold i SIF eller i det enkelte lag.

Kritikkverdige forhold kan også beskrives som: DET HAR SKJEDD NOE SOM IKKE SKAL SKJE

Hva kan det varsles om?

Negative opplevelser i SIF/laget og kritikkverdige forhold kan være:

 • Opplysninger om kriminelle handlinger og lovbrudd
 • Opptreden i strid med SIF´s verdier og anbefalinger for god lag/ organisasjonskultur
 • Mobbing
 • Seksuell trakassering og overgrep
 • Andre opplevelser som ikke skal skje

Hvorfor varsle?

Ved å varsle om kritikkverdige forhold i klubben/laget kan leder/lagleder rydde opp, noe som igjen skaper bedre forhold i klubben/laget.

Hvem kan varsle?

 • Er du lagleder/trener i SIF, rettes varselet til styreleder Vibeke Nossum mobil 951 54 182 mailadresse vnossum@gmail.com
 • Er du spiller/foreldre tilknyttet et lag i SIF skal trener/lagleder, styreleder eller et annet styremedlem du stoler på kontaktes.
 • Har du behov for rådgivning fra NIF, kontakt Trøndelag idrettskrets trondelag@idrettsforbundet.no , +47 9023 5000
 • Gjelder varselet lovbrudd, skal politiet kontaktes. Tlf. 02800/politi.no
 • Gjelder varselet seksuell trakassering eller overgrep og du ønsker å snakke med noen andre enn politiet eller nærmeste ledelse? Seksuell trakassering og overgrep

Hvordan varsle?

Du kan varsle skriftlig eller muntlig.

Muntlig varsling skjer via telefon eller ved personlig oppmøte.

Skriftlig varsling skjer via brev eller via epost.

Varsling kan gjøres anonymt, men det er ønskelig at din identitet oppgis av hensyn til å kunne undersøke saken så grundig som mulig.

Dette sikrer også best mulig resultat.

Dersom du varsler skal uansett navnet ditt være en fortrolig opplysning for få personene som skal behandle saken.

Varsler knyttet til navngitte forhold er å anse som personopplysninger og skal behandles i tråd med reglene i personopplysningsloven.

Forsvarlig varsling
Varslingen skal være forsvarlig. Det betyr at den som varsler må være i god tro om at det som har skjedd er kritikkverdig (se øverst i artikkelen), og at det varsles til de personer som er angitt som mottaker. Det er også forsvarlig å si fra til offentlige myndigheter.

Dersom den som mottar varselet mener at varselet ikke er forsvarlig, er det mottaker som må bevise det.

Hva skal SIF gjøre når de mottar et varsel?

 • Alle meldinger skal tas alvorlig.
 • Loggfør alle meldinger. – Hvordan skrive logg?
 • Saken skal håndteres så raskt som mulig og senest innen en uke.
 • Eksempel: avtal møte med de involverte, utnevne ansvarlig i styret, gjennomføre undersøkelser.
 • SIF skal aldri hindre eller råde noen fra å kontakte politiet.
 • Dersom SIF er i tvil hva en skal gjøre, ta kontakt med politiet og spør om råd.
 • Dersom det gjelder lovbrudd mot myndig person, skal en sterkt oppfordre personen om å selv melde saken til politiet, og gjerne tilby å bli med personen til politiet.
 • Dersom det gjelder lovbrudd/overgrep mot mindreårige skal en informere foresatte, og i samråd med disse melde saken til politiet.
 • Dersom en mistenker at den/de foresatte selv har begått lovbrudd/overgrep mot den mindreårige bør en selv ta kontakt med politiet eller kontakte barnevernet i kommunen.
 • Trenger du hjelp til håndtering? Kontakt HR-ansvarlig NIF/regionskontoret/SIF

Oppfølging av varsling

Det skal snarest mulig ryddes opp i kritikkverdige forhold i SIF/laget.

Saken skal i første omgang forsøkes løses der den oppstår.

Så langt det er mulig skal den som varsler få tilbakemelding om hvilket utfall saken har fått. Dette gjelder også om det ikke er avdekket kritikkverdige forhold.

Vedtektene til NIF/SIF sier noe om disiplinære tiltak som suspensjon og eksklusjon.

Sikkerhet for varsler

Den som varsler er beskyttet mot gjengjeldelse. Med dette menes at den som varsler ikke kan få advarsler, bli ekskludert, bli trakassert eller lignende fra NIF/SIF

Dersom varsler likevel opplever dette, skal vedkommende straks melde fra om dette.

Lagt til av