Inkluderingsmidler for familier med lav betalingsevne

Økonomi kan være et hinder for å starte med idrett, samtidig kan det også være grunnen til at noen slutter. Sverresborg Hoops ønsker at barn og unge i lavinntektsfamilier skal kunne delta på lik linje med andre. Vi har derfor mulighet til å søke om inkluderingsmidler som helt eller delvis kan dekke utgifter som aktivitetsavgift, egenandel for deltagelse på cup eller utstyr. Dette praktiserer vi på en ubyråkratisk måte, uten å kreve mye dokumentasjon eller lange forklaringer. Det er opprettet en inkluderingskomite bestående av 3 styremedlemmer som vil ta seg av disse sakene. 

For mer info ta kontakt på allemed@hoops.no, eller med trener/tillitsvalgt eller noen andre i klubben du har tillit til. 

Styret, lagledere og trenere har taushetsplikt om forhold rundt enkelte medlemmers økonomi, helse og andre sensitive opplysninger.

Lagt til av