Arkiv for mars, 2021

Årsmøte Torsdag 18 mars klokken 1800

Til alle medlemmer i Sverresborg IF Håndball

Viser til tidligere innkalling herved til årsmøte i Sverresborg IF Håndball.
Årsmøtet avholdes torsdag 18. mars kl 18.00 i Klubbhuset ved Havsteinbanen

Pga smittehensyn ønsker vi påmelding hvis du ønsker å delta, påmelding og/eller ønske om fullstendige saksdokumenter sendes: handball@sverresborg-if.no eller til styrets leder vnossum@gmail.com.

Saksliste til møtet og Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontigent og aktivitetsavgift
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer i henhold til lov for SIF Håndball
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
d) To revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Alle vedlegg og dokumenter i tilknytning til Årsmøtets saksliste kan sendes pr. epost til medlemmer i Sverresborg IF Håndball ved skriftlig henvendelse til handball@sverresborg-if.no.


Årsberetning for Sverresborg IF Håndball 2020


For å ha stemmerett på årsmøtet, må medlemmet ha fylt 15 år, og vært medlem av idrettslaget i minst èn måned og ha betalt medlemskontigent. Medlemmer under 15 år har møte og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm, se idrettslagets lov §5 til §8 (http://sverresborg-if.no/handball/om-klubben/lov-for-sverresborg-if-handball).

Velkommen til årsmøtet.
Med vennlig hilsen Styret i Sverresborg IF Håndball

Lagt til av